Kezdőlap
Kapcsolat
Oldaltérkép
Térkép
Galéria
Facebook oldal
YouTube csatorna
Rimóci SE
Napelemes rendszer telepítése Rimóc településen, KEOP-4.10.0/N/14-2014-0227. című projekt információs lapja
A "Szécsényi agglomeráció szennyvíz- tisztításának fejlesztése" című projekt honlapja
Család, nemzet, Európa - testvér települési találkozó
  Értéktárunk publikálásával foglalkozó szakmai konferencia és műhelymunka - 2015. szeptember 4., 9.00 óraFELHÍVÁS!Iskoláztatási támogatás
A képviselő-testület tanévkezdéskor, valamennyi Rimóc községben lakóhellyel rendelkező,
nappali tagozaton, iskolarendszerű középfokú oktatásban, illetve középfokú képzésben,
valamint nappali iskolarendszerű felsőoktatási tanulmányokat folytató diák, a településről
eljáró általános iskolás gyermekek törvényes képviselője részére egyszeri támogatást állapíthat
meg.

Az iskolakezdési támogatás megállapításának, illetve kifizetésének feltétele,
a) a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,
b) a tanuló nem évismétlő és nem magántanuló,
c) továbbá az iskolalátogatási igazolás, és az előző tanév végi bizonyítvány
másolatának tárgyév szeptember 30-ig történő benyújtása.
A határidő elmulasztása jogvesztő.
A kérelemhez nyomtatványt a Hivatalban lehet kérni.


A felhívás itt megtekinthető, letölthető
„RIMÓC SZORGALMAS TANULÓJA” és „RIMÓC JÓ TANULÓJA” pályázati felhívásokPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„RIMÓC SZORGALMAS TANULÓJA”Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet „Rimóc Szorgalmas Tanulója” cím elnyerésére.

A pályázatban azok a rimóci lakóhellyel rendelkező középiskolás (szakmunkásképző intézet, szakközépiskola, gimnázium, szakiskola) tanulók vehetnek részt, akik a 2013/2014-es tanévhez képest a 2014/2015-ös tanévben, ugyanazon intézményben, egy egész érdemjegyet javítottak – kivéve az évismétlő diákok – az év végi eredményeik tekintetében.

A pályázat elbírálásához mind a 2013/2014. tanév, mind a 2014/2015. tanév végi eredményekről készült bizonyítvány fénymásolatát szükséges becsatolni.

A nyertes diákok oklevelet, 10.000.- forint (5.000.- forint készpénz és 5.000.- forint könyvutalvány) jutalmat és egy „Rimóc Szorgalmas Tanulója” feliratú gravírozott tollat kapnak elismerésként.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. szeptember 30.
A pályázatok benyújthatóak a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatalban, dr. László Tünde aljegyzőnek.

Az elismerések átadására 2015. október hónapban került sor, melyről az érintettek értesítést kapnak.


Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„RIMÓC JÓ TANULÓJA”

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet „Rimóc Jó Tanulója” cím elnyerésére.

A pályázatban részt vehetnek a rimóci lakóhellyel rendelkező középiskolás (szakmunkásképző intézet, szakközépiskola, gimnázium, szakiskola), illetve felsőfokú (főiskolai, egyetemi) tanulmányokat nappali tagozaton folytató diákok.

A támogatás nyújtásának feltételei:
a) Pályázó részére támogatás csak abban az esetben adható, ha a tanulmányi eredménye középiskolásoknál minimum 4,2; felsőfokú tanulmányokat folytató tanulóknál minimum 4,00 (ami nem a kredit átlagot jelenti).

b) Tanulmányi eredménytől és iskola típustól függetlenül támogatásban részesíthető az a tanuló, aki az országos középiskolai tanulmányi verseny (OKTV) első húsz hely valamelyikén végez.

A nyertes diákok oklevelet, 20.000.- forint (10.000.- forint készpénz és 10.000.- forint könyvutalvány) jutalmat és egy „Rimóc Jó Tanulója” feliratú gravírozott tollat kapnak elismerésként.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. szeptember 30.
A pályázatok benyújthatóak a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatalban, dr. László Tünde aljegyzőnek.

Az elismerések átadására 2015. október hónapban került sor, melyről az érintettek értesítést kapnak.


Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

A hirdemények itt megtekinthetők, letölthetők
T Á J É K O Z T A T Ó

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
2015. július 6-tól július 31-ig
igazgatási szünetet rendelt el
a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatalban.

Az igazgatási szünet alatt az ügyfélfogadás szünetel.
A kérelmeket a bejárat mellett lévő postaládába szíveskedjenek bedobni.


Rimóc, 2015. június 23.

dr. László Tünde
aljegyző

A hirdemény itt megtekinthetőTovábbi hirdetmények.Olvasgathatóak és letölthetőek a régi Rimóci Újságok

A Gondozási Központ heti étlapja

Copyright © 2012. Rimóc Község Önkormányzata. Minden jog fenntartva.